ಸಮಾಜೆಂತ್ ದುಬ್ಳೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ದುಬ್ಳೊಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ?

ಸಮಾಜೆಂತ್ ದುಬ್ಳೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ದುಬ್ಳೊಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಗೀ? ಸರ್ಕರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ಅಸಾ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ ಧರ್ಮ್ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಲೊ? ತರ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಶಾಂತಿ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾ. ಧರ್ಮ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಖಾತಿರ್, ಅಧಿಕಾರ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರುನ್ ಅಸಾತ್ ಗೀ? ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆಯಾ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಜಾಪ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಪ್ರಯತಣ್ ಕರ್ಯಾಂ.ವಿಡಿಯೊ ಅಸಾ ಹುಮನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ ಥಾಂವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಚೊ ಸೂತ್ರದಾರ್ ಅನಿಂ ಹುಮನಿಟಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್. 

No comments

Powered by Blogger.