ದೋಹಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾ ಲಗೇಜ್. [Updated 14-06-2017]

Updated 14-06-2017

ದೋಹಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ 30 ಕಿಲೊ.
Please refer website

--------

Previous News June 8,

ಜೂನ್ 8: ದೋಹಾ ಕತಾರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಿಮನಾಂ ಅಲ್ಟರ್ ನೇಟಿವ್ ಎರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ (ಇರಾನ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್)  ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಉಬ್ಜಿ ಅವ್ದಿ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾನ್ ದೋಹಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗೆಜ್ ತೀಸ್ ಥಾಂವ್ನ್ ವೀಸ್ ಕಿಲ್ಯಾಕ್ ದೆವೊಂಯ್ಲಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವೆಬ್-ಸೈಟಿರ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. 


ಹಿ ಮಾಯೆತ್ ಜೂನಾಚಾ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್-ಸೈಟಿರ್ ಅಸಾ ದೆಕುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಅಸಾ ತರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಂಚೆ ಸೈಟ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ ವಾ ತಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಯೆತ್ ಕಾಣ್ಗಂವ್ಚಿ.

No comments

Powered by Blogger.