ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು ಅನಿಂ ಇತರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಹನಾನಿಂ ನಿಶೇದ್:

80% ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಅಸ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಫಿಲಿಪಿನ್ಸ್. ಮೇಯಾಚಾ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ಏಕ್ ನವಿ ರೂಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ಕೀ, ವಾಹನಾ ಚಲಂವ್ಚಾ ಸುರೆಕ್ಶೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಹನಾನಿಂ ಕೋಂತ್ ಅನಿಂ ಹೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು ಉಮ್ಕೊಲಾಂವ್ಚೆ ಅಡ್ವರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ಕರಾಕ್ ಅನಿಂ ಲೋಕಾ ಮಧೆಂ ಗುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ.


ಸುರೆಕ್ಶೆಚ್ಯಾ ದ್ರಷ್ಟೆನ್ ವಾಹಾನಾನಿಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆ, ಮೇಕಪ್ ಕರ್ಚೆ, ಮೊಬಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಅನಿಂ ಇತರ್ ವಿಷಯ್ ಜೆ ಕಿತೆಂ ವಾಹನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಕಲ್ ಹಾಡ್ತಾ ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಬಂದ್   ಕೆಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಾಹನಾನಿಂ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಉಣೀಂ ಜಾತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಚಡ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮ್ಹುಖೆಲಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್ ತರ್, ಅನಿಂ ಥೊಡೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್; ಚಡಾವತ್ ವಾಹನಾನಿಂ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೀ ಭಿತರ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾ ಥಾಂವ್ನ್ ರಸ್ತೊ ದಿಸನಾ ಮ್ಹುಣ್.

No comments

Powered by Blogger.