ಅಭಿನಂದನ್ ಅನಿಂ ದೆವಾಚೆ ಭೆಸಾಂವ್ ತುಕಾ Ashley.

ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್.ಕುಮ್ಗಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಜೆಜುಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 
ಆಸ್ಲಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತುಕಾ ದೆವಾಚಿ ಧಾರಳ್ ಭೆಸಾಂವಾ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಫೇಬಿಯನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅನಿಂ ಮಮ್ಮಿ ಲಿಝಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ,  ಭಾವ್ ಅಲನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್  ತಶೆಂಚ್ ಆಬ್ ಅನಿಂ 
ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಮಾಂಯ್.

****

[ಎಕಾ ವೆಳಾ  Comments Work ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರಾ: +91 87627 00385.    ಪೂಣ್ ನಾಂವ್ ಅನಿಂ ಗಾಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.]

No comments

Powered by Blogger.