ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ್ ದಿವಸ್:

ಸಕಾಳಿಂ ಥಾಂವ್ನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಪಿಂತುರಾಂ ವಿಡಿಯೊ ವಾಳ್ತೆ ಅಸಾತ್.ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಪರಿಸರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ಲಾಗೀ? ಆಜ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಶೇಕಾಡ್ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರಿಸರ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಝಡಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಅಸಾತ್, ಅನಿಂ ಭಾಕಿಚೊ ಲೋಕ್ ಫಕತ್ ಮೆಸೆಜ್ ದಾಡ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ಯೇತ್.

ಜರ್ ಮೆಸೆಜ್ ಸವೆಂ ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಮೊತಿಂತ್ ವಾಟಯ್ಲಿ ತರ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಪರಿಸರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನಿಂ ನಿರ್ಮಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

1.ಖಾಸ್ಗಿ ವಾಹನಾಂ ಅಸ್ಚಿಂ ಆಜ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾನಿಂ ಪಯಣ್ ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊ ಪುಣೀಂ ದುವೊರ್ ಉರೊಂವ್ಚೊ.

2.ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧುಂವ್ಕ್, ಚಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಉದ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಉದಾಕ್ ಉರೊವ್ಯೇತ್.

3.ಆಜ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಘರ್ಚೊ ಎಲೆಕ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್, ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಲೊ ಕೊಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬೊರೆಂ.

4.ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪುಣೀ ಝಡ್ ಲಾವ್ನ್, ರೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬೊರಿಂ ಪಳೊಂವ್ಚೆ.

*****

No comments

Powered by Blogger.