ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ ಸತ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಅಮಿಂ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಮನವಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಿ ತುಮಿಂ ವಾಚ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೆಲಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿಂ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟಾಕ್ ದಾಡ್ಲಿ. ಸಭಾರಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಂಕಾ ಧೈಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ವಿವಿಯಾನ್, ಬಜಾಲ್ - ದುಬಯ್, ಅನಿಂ ಮೆಲ್ರೊಯ್ ಕುಲ್ಶೆಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಕಯ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಇಸ್ಟಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕಾಂವ್ಟಾಕ್ ಜಮೊ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯುಮಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಅನಿಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಂಚರ್ ಪ್ಯುಪಲ್ ಪೌಂಡೆಶನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ದನ್ಹಾ  ಹಾಣಿಂ ಕಯ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್  ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ಘರಾವಿಶಿಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್ ಘರ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಅನಿಂ ಕಾಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ನವೀನ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಂಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀವ್ನ್ ರುಪೊಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ.

ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ದನ್ಹಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಅನಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್ ಅನಿಂ ದೆವಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಭೆಸಾಂವಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಥಂಯ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ನವೀನ್ ಮಚಾದೊ, ರಾಜೇಶ್ ಮಚಾದೊ, ವಿಲ್ಸನ್ ಜೆಪಿ,  ಜೊಯೇಲ್, ವಿಶಾಲ್, ಅಜೇಶ್, ಅವಿನಾಶ್, ಲೋಯ್ ಅನಿಂ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಅನಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಅಮಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆರ್ ಭೆಸಾಂವ್ ಘಾಲುಂ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ  ಯೋಜನಾ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಚೆರ್ ಅಸಾ, ದಯಾಕರುನ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಶೇರ್  ಕರಾತ್. ವಿಡಿಯೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ - ಹ್ಯುಮನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್.

ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ರುಪಾರ್, ದಾನ್ ದೀವ್ನ್, ಕೋಲ್ ಕರ್ನ್, ಮನವಿ ಶೇರ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ತಶೆಂತ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚಾ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಯುವಕಾಂಕ್ ಅನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಅನಿಂ ಪರೋಕ್ಶ್ ರಿತಿರ್ ಅಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಅನಿಂ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಕಾಯ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

No comments

Powered by Blogger.