ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಬೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅಂತರ್ಲಿ.

ಪ್ಲೊರೆನ್ಸ್ ಇಟೆಲಿ:  ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಬೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ 110 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸನ್ವರಾ ದೀಸ್ [27-05-2017] ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಫೆಬ್ರೆರ್ ಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲೊ 110 ವೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಅಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾ ಥಾಂವ್ನ್ ತಿಕಾ ಶುಭಶಾಯ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆ.


ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಚ್ಯಾ ಕೀ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತಿಚಾ  ಜಿಣ್ಯೆ ಕಾಳಾರ್ ಪಿಯುಸ್ ದಾವೊ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಪಂದ್ರಾವೊ, ಪಿಯುಸ್ ಇಕ್ರಾವೊ, ಪಿಯುಸ್ ಬಾರಾವೊ, ಜುವಾಂವ್ ತೆವಿಸಾವೊ, ಪಾವ್ಲ್ ಸವೊ, ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ಪಯ್ಲೊ, ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವೊ ಅನಿಂ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಶೆ ಧಾ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸೆವಾ  ದಿಲ್ಯಾ.

ಇಟಲಿಚ್ಯಾ ವೆರಾನಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿ 1907 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ.

No comments

Powered by Blogger.