ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಈಜಿಪ್ತಾಕ್ ಭೆಟ್

ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಈಜಿಪ್ತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಸ್ತಾ, ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಿ.ಎನ್.ಎ ನ್ ವರ್ದಿ ಕೆಲಾಂ. ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಸ್ಚೆ ಭಯೊತ್ಪದಕ್ ಕ್ರತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಕ್ರಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಾರ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ.


ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಒಪನ್ ಕಾರಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ದಾಂಪುಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಲ್ಲೊ, ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ಚಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸಾ.

ರಾಮಾಚಾ ಅಯ್ತಾರಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಘಡಿತಾ ನಂತರ್ ಈಜಿಪ್ತಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘಾಲ್ಯಾ.

ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಈಜಿಪ್ತಾಚಾ  ಆಡಳಿತ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ಸ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿಂ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಂಚಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ.

No comments

Powered by Blogger.