ಭುರ್ಗಿಂ ಟ್ಯಾಬಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಪಳೊವ್ಯಾಂ.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಅನಿಂ ಟ್ಯಾಬ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಾರ್ ಅಸ್ತಾ ಅನಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಾತ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಬಿಝಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಂಕಾ ಟ್ಯಾಬ್ ವಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ತಶಿಂಚ್ ತಾಂಕಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ತಾಂಕಾ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ನಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅಮಿಂ ಪಳಯ್ತಾಂವ್.ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಇತ್ಲೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ಗೀ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೀಜ್ ಜೀವನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ಚೆ ನಾ.

ತುಮಿಂ ವಾಚುನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ರಕ್ಶಣ್ ಇಲಾಖೆನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹುಳಾಂ, 

"ಟ್ಯಾಬ್ ವಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಗೇಮ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ತಿಕ್ಕೆ ಪಳೆಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಏಕ್ ಗೇಮ್ ಅಯ್ಲಾ ಖಂಯ್  "ಬ್ಲೂ ವಾಲೆ". ಹೊ ಏಕ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಖೆಳ್ ಹಾಂತುನ್ 50 ಚಾಲೆಂಜಾಸ್ ಅಸಾತ್ ಖಂಯ್ ಅನಿಂ ಅಖ್ರೇಚೆ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್  'ಜಿವ್ಘಾತ್' ಕರ್ಚೆ ಖಂಯ್" 

ದೆಕುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಅಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಳ್ಯಾಂ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಪಳಯ್ತಾತ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಗಮನ್ ದವರ್ಯಾಂ.

No comments

Powered by Blogger.