ಕುಮೊಕ್ ಜಾಯ್ - ಜೆಫ್ರಿ ವೇಗಸ್. (Updated 08.05.2017)

Updated [08-05-2017]Updated on 29.04.2017, 1800 IST.

ಕಾಲ್ ಸುಕ್ರಾರ್ 28.04.2017 ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಾಮಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಅನಿಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಂಚಾರ್ ಪಿಲಂತ್ರೊಪಿಕ್ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ದನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಕಯ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್, ತುಮಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್, ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಅನಿಂ ಶ್ರೀ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ತಾಂಚಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಿಸಾಂವಾಚಾ  ಪಯ್ಶ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣಿಂ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಅನಿಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿ ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ.  ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂಚ್ ಘರಾಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ತುಮ್ಚೇ ಮ್ಹುಖಾರ್ ದವರ್ತಾಂವ್. ಉದಾಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಯೋಜಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಉದಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಅಯ್ಲಾ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮಚಾದೊ, ಕಯ್ಯಾರ್. Updated on 25.04.2017, 1800 IST.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಕಸ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಿಳ್ಶಿಲಾಂ. ಸಕಯ್ಲ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಮಿಂ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್. ಸುಮಾರ್ ಬಾರಾ ಹಜಾರ್ ಜಣಾನಿಂ ಹಿ ಮನವಿ ವಾಚುನ್ ತಾಂಚಾ ಪಾಸೊತ್ ಮಾಗ್ಲಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾಂವ್ನ್ 43 ಕಿ.ಮೀ ಪಯ್ಸ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಾಲ್ ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಬಜಾಲ್ ಅನಿಂ ಮೆಲ್ರೊಯ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕುಲ್ಶೆಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಂ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಅಕಾಂವ್ಟಾಕ್ ದಾಡುನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

                 

                 ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನಿಂ ಮೆಲ್ರೊಯ್  ಡಿ ಸೋಜಾ  ಹಾಣಿಂ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್.

Updated on 24.04.2017 @ 14.00 IST.

ಯೆದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ: 19,736.

 Date                       Amount   
                 
24.04.2017               1,000
24.04.2017               2,000
24.04.2017                  500
21.04.2017               3,220
             
Updated on 20.04.2017 @ 23.00 IST.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾನಿಂ ಹೆಂ ಲಿಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿಂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಅನಿಂ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ ಶೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, ತುಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕಿ ದುಬ್ಳಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಮನ್ ಅಸಾ ಮುಳ್ಳೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಅಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುನ್ ಘರಾಕ್ ಸಾರೊಣ್ ಕರುಂಕ್ ಅಂದಾಜ್ 2,00,000 ಮ್ಹುಣ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾನಿಂ 13,000 ತoಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕಾಂವ್ಟಾಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಜಮೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಣಿಂ ತಿಳ್ಶಿಲಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮೊನಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

 Date                       Amount                    

20.04.2017                 4,016
19.04.2017                 3,000     
19.04.2017                 2,500
19.04.2017                 3,000
18.04.2017                    500

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಪರತ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್
ಅಮಿಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಲೇಕ್ ದವರ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಲವ್ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಕಸ್ಟಾತಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಅಯ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್ . ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಶ್ವಿರೆ ಸಂಗಿ ವಿವರ್ ತುಮಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ info@konkanilove.com ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಯೇತ್. ಅಮಿಂ ಫಿರ್ಗೆಜೆ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ವಾ ಇತರ್ ಸೂತ್ರ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ವೆರಿಫೈ ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾಂವ್.

(Below appeal published by us on 17.04.2017)

ಶ್ರೀ ಜೆಫ್ರಿ ವೇಗಸ್ (55) ಅನಿಂ ಶ್ರೀಮಾತಿ ಅಪೊಲೀನ್ ವೇಗಸ್ (48) ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಡ್ಯಾಚಾ ಕಯ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೆ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೆ ಕುಟಾಮ್. ಹಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ಪಿಯುಸಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ಪಾತ್ರಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ ಜೆಫ್ರಿ ವೇಗಸ್, ಅಚಾನಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಂದ್ವಾರ್ ರಗತ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್, ತದಾ ನಂತರ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖುಶಿಕ್ ಬಳ್ ನಾಶೆಂ (Paralyzed), ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ - ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಕಸ್ಟೊನ್ ಅಸಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಅಸ್ತಾನಾ ಪತಿಣ್ ಪಂಚಾಯಾತಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೂಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ನ್ ಅಸ್ಲಿಂ.                                     (ಶ್ರೀ ಜೆಫ್ರಿ ವೇಗಸ್ ಅನಿಂ ಅಪೊಲೀನ್ ವೇಗಸ್.)

ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್ ಶ್ರೀಮಾತಿ ಅಪೊಲೀನ್ ದೀಸ್ ಕೂಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಪಡ್ಲಿ ಅನಿಂ ಪಾಯಾಂಚಾ ಹಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ) ಅತಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕಸ್ಟೊನ್ ಅಸಾ. ಸ್ವತಹ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಅತಾಂ ಅಧಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಜಾಲಾ. ಪಂಚಾಯಾತಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಿಂತುರಾರ್ ದಿಸ್ಚೆ ಘರ್ ಸಾರೊಣ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಮಾತಿ ಅನಿಂ ಗಿಮಾಂತ್ ದೂಳ್ ಮುಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಅಸಾ.


                                              (ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೆ ಘರ್.)

ಜರ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪುಣೀ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್  ಅನಿಂ ಕುಮೊಕ್ ಶೀದಾ ತಾಂಚಾಚ್ ಅಕಾಂವ್ಟಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಅಮಿಂ ತಾಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕಂವ್ಟ್ ವಿವರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾ.

APOLINA .
Account No. 40470100004635
Kerala Gramin Bank
IFSC Code: KLGB0040470
Jodukallu Branch, Uppala,
Kasaragod - Kerala.

ತಶೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನಿಂ ವಿಳ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಅಸಾ.

Jephry Veigas  (Ph: +91 9526616963) 
Kedenji House
Kayyar Church (Post)
Uppala via, Kasaragod District - 671 322.

ಜಿವಂತ್ ಜೆಜುಚೆ ಭೆಸಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಸದಾಂ ಅಸೊಂ ಮ್ಹುಣ್ ಹೆಂ ಕುಟಮ್ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

5 comments:

Powered by Blogger.