ಎಮ್ಮಾವ್ಸಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಹಾಂವ್....

ಜೆಜುಚೆ ಶಿಸ್ ಜೆಜುಚಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಿಣ್ಯೇಂತ್ ತಾಕಾ ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೆ. ತಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಅಯ್ಕಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಬರಿ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ಅಜಾಪಾ ದೆಕ್ಲಿಂ. ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ದೀಸ್ ಅನಿಂ ರಾತ್ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಚಾ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆ. ತಾಚಾ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ.  ಪೂಣ್ ಜೆಜುಚಾ ಮೊರ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಸ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಸ್ರಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಸಂಧಾರ್ಭಾರ್ ಜೆಜು ಎಮ್ಮವ್ಸಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ದಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಶಿಸಾಂಕ್ ವೊಳೊಕ್ ಮೆಳನಾ. ಜೆಜು ಉಂಡೊ ಮೊಡ್ತಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ  ಉಗ್ತೆ ಜಾತಾತ್.ಅಮ್ಚಿಂ ಕಾಣಿಂಯ್ ಇತ್ಲಿಚ್. ಕರೆಜ್ಮಾಂಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಜೆಜುಚಿ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಅಯ್ಕಾಲಿ. ತಾಚಿ ಅಜಾಪಾ ನಿಯಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಚೆ ಉತಾರ್ ಪಾಳ್ಳೆಂ. ಪಾತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಜಿಣ್ಯೇಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನೊಜೊ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂ ಥಂಯ್ ರಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಅನಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಶಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯಾತನ್ ಅಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ದೀಸ್ ಉತ್ರಾಲೆ, ಅಮ್ಚೇಂ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ. ಅಮಿಂ ಅತಾಂ ತ್ಯಾ ಶಿಸಾ ಭಾಶೆನ್ ಎಮ್ಮವ್ಸಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಅಸಾಂವ್. ಜೆಜುಚೊ ತಾಳೊ ಅಮ್ಕಾಂ ಅಯ್ಕಾನಾ. ಜೆಜುಚಿ ವೊಳೊಕ್  ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೆವಾಸ್ಪೊಣ್ ಅತಾಂ ನಾ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಅಸ್ತಾಂ ಜೆಜು ಆಜ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಮೊಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಉಂಡೊ ಮೊಡ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಅಮ್ಚೇಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಯ್ತಾ. ಅಮ್ಚೇಂ ಜಿವಿತ್ ತ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ  ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಜಾಂವ್.

No comments

Powered by Blogger.