ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಾಯ್.

ಉಡುಪಿ, ಮೇ 27, 2017: ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯವಾರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಬಲಾಯ್ಪಾದೆ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಬಾಡ್ಯಾಚೆ ಘರ್. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ ಏಕ್ ಅವಯ್ ಅನಿಂ ಧು. ಅವಯ್ ಲೀಲಾ, ಪೆರೆಲೈಸ್ಡ್ [Paralyzed] ತಶೆಂಚ್ ಮೊತ್ ವಿರಾರ್ [Mental depressed] ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ ದೆದೊಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅತಾಂ ತಿಂ ಮೊತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಿ ಅಸಾ.

ತಿಚಿ ಧು ತೆರೆಸಾ ಸುಮಾರ್ 18-19 ವರ್ಸಾಂಚೆ, ಮೊತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಅಸೊನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾ ಬರಿ ಅಸಾ. ಹೆಂ ಕುಟಾಮ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಬಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಅಸಾ ದೆಕುನ್ ಸಮಾಜೆಚಾ  ವಾಯ್ಟ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸ್ಟೆಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊರ್ಯಾ ಮೊನಾಂಚಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.


ಪ್ರಾಂಯ್ವಂತಾಚೆ ಪೆನ್ಸಾನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಅದಾಯ್ ತಾಂಕಾ ನಾ. ತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊಸ್ತು ಕಸ್ಟಾರ್ ಅಸಾ. ತಾಂಚೆ ಬಾಡೆ ಸಯ್ತ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಅಯ್ಕೊನ್ Founder of  Humanity Ttust ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಅನಿಂ Social Venture People Foundation Udupi ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹಾಣಿಂ ತಕ್ಶಣ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಹ್ಯಾ ಅವಯ್-ಧುವೆಕ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ವಾ  ತಸಲಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಅಸ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ರಾವೊವ್ನ್ ವಾ ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣೀಂ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತನ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್. 

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಅಲೋಚನ್ ಅನಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿಂ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ +91 99003 26747 ವಾ roshbelman@gmail.com ಹಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೇತ್. 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

[ರಿಪೊರ್ಟ್ ವಿಶು ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ಮ್ಹುಖೆಲ್ಪೊಣ್ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್, Humanity Trust.]

No comments

Powered by Blogger.