ಹಳದ್

ಸಾಂಬರ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಳದ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾನಿಂ ತಶೆಂಚ್ ನಿಸ್ತ್ಯಾನಿಂ ಅಮಿಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯೇತ್.


ಸಂದಿವಾತ್, ಅಜೀರ್ಣ್, ಗಾಂಟಿದೂಕ್, ಪೋಟ್ ದೂಕ್, ಪೋಟಾಂತ್ ಪುಗ್, ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಸನ್, ಅಲ್ಸರ್, ಕೊಲಸ್ಟರಲ್, ಸುಜ್, ತಕ್ಲಿ ಪಡಾಪಡ್, ಶ್ವಾಸನಾಳಾಚಿ ಸುಜ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶಚೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಸನ್, ಮಾಸಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಅನಿಕೀ ಸಬರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಾ ಪಿಡೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಳದ್ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ.

ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್  ಕುಲೆರ್ ಹಳದ್ (ಪಿಟೊ) ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ 130 ಕೆಲಾರಿಸ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಅನಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬೊರಿ ಉರ್ತಾ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್: +91 87627 00385.No comments

Powered by Blogger.