ಕೊಣಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆ?

ಅತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ನಾಕಾ ತಾಂಚೊ ಆಬ್,
ರಜೆಚ್ಯಾ ಮಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಜಾಯ್ ತಾಂಕಾ ಟ್ಯಾಬ್,
ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂತ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್  ಚಿಂತುನ್ ತಾಂಚೊ ತ್ಯಾಗ್,
ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದುರ್ಸೊಂಚೆ?

ಅಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್ ಬಾಗೆವಣ್ಪೊಣಿ ಸಾಂಬಳ್ ಮ್ಹುಣ್ ಗೆಲೊ ಮಿಸಾಕ್,
ಮಟ್ವೊ ಸ್ಕರ್ಟ್, ಉಗ್ತಿ ಪಾಟ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಮಾಣಿಕ್,
ಶಾಂತಿ ದಿತನಾ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಲೆ - ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ ಪ್ಯಾನಿಕ್,
ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದುರ್ಸೊಂಚೆ?

ಜಿವಾಕ್ ಬೊರಿ, ಕುಡಿಕ್ ಘಟಾಯ್ ಮಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕರ್ತಾಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ,
ಬಾಯ್ಲೆಚೆ  ಬ್ರೆಡ್ಡ್, ನ್ಯುಡಲ್ಸ್, ಅತಾಂ ಭೊಗ್ತಾ  ಪುರೊ ಫಕತ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ,
ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ, ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ, ಚಿಂತುನ್ ಕಶ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಜಿಚೆ,
ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದುರ್ಸೊಂಚೆ?

ದೆವಾನ್ ಮ್ಹುಳೆಂ ಚಡ್ ಪುಂಜಯ್ನಾಕಾ, ದೀ ಇಲ್ಲೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್,
ಬಾಂಕ್ ಪರ್ನೆಂ, ಇಗರ್ಜ್ ಪರ್ನಿಂ ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾ  ದೀ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊಬ್ಲ್ಯಾಕ್,
ಪಾವ್ಸ್ ಅಯ್ಲೊ, ಘರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಕೊಣೀ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ, ತ್ಯಾ ಬಾಬ್ಲಾಕ್,
ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದುರ್ಸೊಂಚೆ?

ಮೋದಿ ಅಯ್ಲೊ, ಬಂಡಾಲಾ ಸೊಡ್ಲಿಂ, ಮ್ಹುಣ್ತಾಲೊ ದಿತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೇಫ್,
ಸೊಜೆರ್ ಮೆಲೊ, ರೈತ್ ರಡ್ಲೊ, ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ ಫಕತ್ ಭೀಫ್,
ಮಾಸಾ ಧರ್ಮಾನ್ ನಾಸಾ ಜಾಲಿಂ, ಆಜ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಫಕತ್ ವಾಳ್ಚಿ ಬಾಜಿ ಲೀಫ್,
ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದುರ್ಸೊಂಚೆ?

******
**ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್  - ಬಜಾಲ್, ದುಬಯ್.

ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಜಾಲ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಅಕಂವ್ಟೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಶೆ ಥಂಯ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೋಗ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿವಿಯಾನ್ ಏಕ್ ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಕೊಂಕಣಿ ಲವ್ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಪೆಜಿರ್ ತಶೆಂಚ್ ವೆಬ್-ಸೈಟಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ತೊ ಬರಯ್ತ್ ಅಯ್ಲಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾ ವಿಶಿಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅನಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಮನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಯಾನಾಕ್  ಅಮಿಂ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. 

*****
[ಎಕಾ ವೆಳಾ  Comments Work ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರಾ: +91 87627 00385.    ಪೂಣ್ ನಾಂವ್ ಅನಿಂ ಗಾಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.]

4 comments:

 1. Super article dear Vivi

  ReplyDelete
 2. Roidon SanthmayorThursday, June 01, 2017

  Super poem! All the best

  ReplyDelete
 3. Nice one..

  ReplyDelete
 4. ಬೊರೆಂ ಅಸಾ, ಲಿಜಿ ಕೋಣ್?

  ReplyDelete

Powered by Blogger.