ಅಭಿನಂದನ್ - ತಶೆಂಚ್ ದೆವಾಚೆ ಭೆಸಾಂವ್ ತುಕಾ ಡೆಲ್ರೋಯ್.


ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್.


ಕುಮ್ಗಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಜೆಜುಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ರೋಯ್ ಡಿ' ಸೋಜಾ, ಮೋಡಬಿದ್ರಿ ತುಕಾ ದೆವಾಚಿ ಧಾರಳ್ ಭೆಸಾಂವಾ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ರೋನಿ ಡಿ' ಸೋಜಾ, ಮಮ್ಮಿ ಡೆಝಿ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಭಯ್ಣಿಂ ರೆನಿಶಾ ಅನಿ ಡೆಲಿಶಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಬ್ ಅನಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಮಾಂಯ್.

****

[ಎಕಾ ವೆಳಾ  Comments Work ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರಾ: +91 87627 00385.    ಪೂಣ್ ನಾಂವ್ ಅನಿಂ ಗಾಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.]

No comments

Powered by Blogger.