7. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್!

ತುಂವೆ ಬರಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ನಾಂ,
ತುವೆಂ ಗಾಯಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪೊದಾಂ ನಾಂತ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷೆಚೊ ಮಾನ್ ತುಂ,
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಗೌರವ್ ತುಂ
ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚಿ ತುಂವೆ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ,
ತುವೆಂ ಗಾಜಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಿ
ಚಾಳಿಸಾನಿ ಚಡ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊಯ್,
ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ಕೊಗುಳ್ ಜಾಲೊಯ್

ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ವೆಡೊ ಗಾಲ್ತಾನಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ನೆಣಾಸ್ಲೋಯ್
’ಅಯ್ಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಪಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಯ್ತ್’ ಹೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಸ್ಲೋಯ್
ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂಗಾತ್ ಕೆಲೊಯ್
ಸಂಗೀತಾಕ್-ಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೊ ಮಾನ್ ಕೆಲೊಯ್

ಪೊದಾಂ ತುಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಿಂಯ್, ಸಂಗೀತ್ ತಾಕಾ ಗುಂತ್ಲೆಂಯ್
'ವಿಲ್ಪಿ ನಾಯ್ಟ್’ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ನ್ ಪೊದಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲೊಯ್
ಪ್ರೇಮ್ ಅನಿ ಬಬಿತಾಕ್ ಜೊಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಲೊಕ ಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲೊಯ್
ಬಾಯ್ಲ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂದ್ಲೆಯ್

ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಯ್
ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನಚಿ ಅಪೆಕ್ಶ ನಾಸ್ತಾಂ ಘಾಮ್ ತುಜೊ ವಾರಯ್ಲೊಯ್
ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲೊಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷೆಚಾ ಪೊದಾಂಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ಲೀಯ್

ಕಸೊ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಅಟೊಂವ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ
ಮೆಳ್ಚೊ ನಾಂ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಷೆಚೊ
ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಾಯ್ ಅಮಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚೊ
ಮಾಗೊನ್ ದಾಡ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಸರ್ಗಿಂತಾಂವ್ನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚೊ

(ಪಿಂತುರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಜೊವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ - ದುಬಾಯ್)

No comments

Powered by Blogger.