51. ಬೈಬಲ್ ಲಿಸಾಂವ್ - 2

ಸುಮಾರ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್,
ಆಯ್ಲಿ ಸಾಲೊಮಿ ಮಾ೦ ಜುವಾ೦ವ್ ಜಾಕೊಬಾಚಿ,
ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಜೆಜು ನಾಜಾರಿಕ್,
ಕಿತೆ೦ ವಾವ್ಲಿ ಸಾಲೊಮಿ ಆಜ್ ಅಚಾನಕ್?,
ಮ್ಹುಳೆ೦ ಜೆಜು ನಾಜರಿನ್ ಸಾಲೊಮಿಕ್,

ಸೊಮಿ೦ಯಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ,
ಮುಜಾ ದೊಗಿ ಪುತಾ೦ ವಿಶೆ೦ತ್,
ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಉಲೊ೦ಕ್ ಆಸಾ ಮುಣಾಲಿ,
ಸಾ೦ಗ್ ಕಿತೆ೦ ತೆ೦? ಮುಳೆ೦ ಜೆಜುನ್,

ಸೊಮಿ೦ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮುಜಾ ದೊಗಾ೦ ಪುತಾ೦ಕ್,
ದೀ ತಾಚೆ೦ ಇನಾಮ್ ತಾ೦ಚಾ ತುಜಾ ಸೆವೆಕ್,
ಸರ್ಗಾರಾಜಾ೦ತ್ ಎತಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜಾ ಉಜ್ವಾಕ್,
ದೀ ಪಾವ್ಟ್ ದುಸ್ರಯಾಕ್ ತುಜಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಬೊಸೊ೦ಕ್,
ಬೊಸ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಮೊಜಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ-ದಾವ್ಯಾಕ್,
ಮೊಜಾ ಸರ್ಗಿ೦ಚಾ ಬಾಪಾಚೆ೦ ತೆ೦ ತಾಚೆ೦ಚ್ ಹಕ್,

ತುಜಾ ಪುತಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ವೆ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಪಿಯೊ೦ಕ್ ಜಾತಾಲಿ?,
ವೊಯ್ ಸಡ್ವೊಣ್ದಾರಾ, ತೆ ಪಿಯೆತೆಲೆ,
ಜರೂರ್ ತೆ ಪಿಯೆತೆಲೆ, ಪೂಣ್ ಉಜ್ವಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಬೊಸ್ಚೆ೦ ಮೊಜೊ,
ಬಾಪ್ ದೇವುಚ್ಚ್ ಕರ್ತೊಲೊ ವ್ಯ್ವವಸ್ತಾ.
Powered by Blogger.