8. ತು೦ ವ್ಹಡ್ ಗಾವ್ಪಿ

ಕೊ೦ಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅ೦ಕಲ್ ವಿಲ್ಫಿ,
ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊಯ್ ತು೦ ವ್ಹಡ್ ಗಾವ್ಪಿ,
ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ೦ ತುಜೆ ತಸಲೊ ಕೊ೦ಕಣಿ ಶಿಲ್ಫಿ,
ಆಜ್ ನಾ೦ಯ್ ತು೦ ಅಮ್ಚೆ ಮಧೆಗಾತ್,
ಪುಣ್ ಮಧುರ್ ತುಜೊ ಆವಾಜ್ ಗಾಜ್ತಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ತ್,
ವರ್ಸಾ೦ ಕಿತ್ಲಿ೦ಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಸಕ್ಚಿ೦ ನಾ೦,
ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚಿ೦ ತುಜಿ೦ ಪೊದಾ೦ ಅನಿ೦ ಮದುರ್ ತುಜಿ೦ ಗಾಯಾನಾ೦,
ಕೊ೦ಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಭಿರುದ್ ತುಕಾ ಖ೦ಡಿತ್ ಫಾವೊ,
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ತುವೆ೦ ದಿಲಾಯ್ ಜೀವ್ ನೊವೊ,

ಗಾಯಾನಾ೦ ತುಜಿ೦ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಜಾತಾ ಮೊನ್ ದಾದೊಸ್,
ಮಧುರ್ ತುಜಿ೦ ಗಿತಾ೦ ಕರ್ತಾತ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ತೊಸ್,
ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ಅ೦ಕಲ್ ಕಾಳಿಜ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಭರ್ಲಾ೦ ದುಃಖಾನ್,
ರುಪ್ಣೆ೦ ತುಜೆ೦ ದೆಖ್ತಾನಾ ಉಧಾಸ್ ಜಾತಾ ಆಮ್ಚೆ೦ ಮೊನ್,
ಮೊಗಾನ್ ತುಕಾ೦ ಅರ್ಪಿತಾ೦ ಮೊಗಾಚೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕವನ್,
ಮ್ಹಣುನ್ ತುಕಾ ಅ೦ಕಲ್ ವಿಲ್ಫಿ ತು೦ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೊ ಮಾನ್.

No comments

Powered by Blogger.