9. ಧನ್ಯ್ ತು೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾತಾ, ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೀರ್ ಸುಪುತ್ರಾಕ್!


ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾತೆಚೊ ವೀರ್ ಪುತ್ರ್
ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್ ಕೊಕ್ಣಿ ಮಾತೆಚಾ ಗೊಪಾ೦ತ್
ಕಮರ್ ಬಾ೦ದ್ಲೊಯ್ ತಿಚಾ ಮೊಗಾ೦ತ್
ಖಳನಾಸ್ತಾನ ವಾವುರ್ಲೊಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾ೦ತ್

ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾಲೊಯ್
ಹರ್ ಪದಾನಿ೦ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಭರ್ಲೊಯ್
ವಿವಿದ್ ಬಾಸಾನಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಗಾಯ್ಲೆ೦೦ಯ್
ಸರ್ವ್ ಸ೦ಪನ್ ಕವಿ ಮಣ್ ಬಿರುದ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೆ೦ಯ್
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಚಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿ ಅಮರ್ ಜಾಲೊಯ್

ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ಲೆ೦ ಉಮಾಳೆ ಗಾಯಾನಾನಿ ಗಾಯ್ಲೆಯ್

ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಬಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಲಿಯ್

ಸ್ವತಚೆ ಸುಖ್ ದವ್ಲತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾ,
ಮಾ೦ಯ್ ಬಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೊಯ್
ಧನ್ಯ್ ತು೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾತಾ,
ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೀರ್ ಸುಪುತ್ರಾಕ್....

No comments

Powered by Blogger.