Header Ads

198. ಭಯೊತ್ಪನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜೊಗ್ತೊ ಸಂದೇಶ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಥೈಲಾಂಡಾ ಚ್ಯಾ ಕಾಥೊಲಿಕ್ 

ಪರ್ಜೆನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಭಯೊತ್ಪನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜೊಗ್ತೊ 

ಸಂದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗೊನ್, 

ಸಂಸಾರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾನಿ 

ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ. ಥೈಲಾಂಡಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಧರ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ 

ಬುದ್ದಿಸ್ಟ್, ಇಸ್ಲಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದೂ, ಅನಿಂ ಸಿಕ್ಕ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೆ 

ಫರ್ಮಾಣೆ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ.

ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಸಾಧಾರ್ಪೊಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.
 Five religions in Thailand send powerful message


Source: CNA.
Powered by Blogger.