Header Ads

ಐಫೋನ್-8.

ಫೋನ್ ಕಶೆo ಅಸ್ತಾ ಪರ್ವಾ ನಾ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಿತೆಂ ಅಸಾತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಪೂಣ್ ಎಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್ ಎಪಲ್ 8 ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಎದೊಳ್ ಯೇವ್ನಾ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಅನಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಯೆದೊಳ್ ಚ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಐಫೋನ್-8 ಚೆ ಒರ್ಡಾರ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕಂಪೆನಿ ಕಡೆನ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಫೋನಾಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ವಾ ಉತ್ಪಧನ್ ನಾ; ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಾರೀಕ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಸಾ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಘಳಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಎಪಲ್ ಕಂಪೆನಿ.


ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಲ್ಯಾರಿ ಅಡ್ಕಲ್ ನಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಮಾನಾಸಿಕ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಎಪಲ್ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಾಂ ಮುಳ್ಳಾಕ್ ಹೊ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ.

ಜಾಯ್ತಿಂ ನವಿಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಐಫೋನ್ ಅಟಾಂತ್ ವಯರ್ಲೆಸ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮ್ಹುಖ್ ವಿಶೇಯ್.

No comments

Powered by Blogger.