ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್:-


ದ್ಶೆವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್
ಜೆಜು ತುಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ
ಆಮೊರಿ ........................
ಸತ್ಮಾಂದ್ತಾ ದೆವಾಕ್ .............................
ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ ............. ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ...................... ಆನಂದ್ ಬಾಪಾಕ್...................

ಪಾಂಚ್ ಕಣ್ ತೇರ್ಸ್ ಆಶೆಂ ಮುಣ್ಚೆಂ .......................

(ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ ಬದ್ಲಕ್) - ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಬಾಪಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭೆಟಯ್ತಾಂ ತುಜಾ ಅತೀ ಮೊಗಾಚಾ ಪುತಾಚಿ, ಆಮ್ಚಾ ಸೊಮಿಯಾ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ರಗಾತ್, ಆತ್ಮೊ ಆನಿ ದೇವ್ಪಣ್. ಆಮ್ಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾ ಪಾಸುನ್. (ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ)

(ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಬದ್ಲಕ್) - ಜೆಜುಚಾ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಾ ಪಾಶಂವಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಮ್ಚಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್. (ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ)

(ಆನಂದ್ ಬಾಪಾಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್) - ಏ ಭಾಗೆವಂತಾ ದೆವಾ, ಏ ಭಾಗೆವಂತಾ ಬಳ್ವಂತಾ, ಏ ಭಾಗೆವಂತಾ ಅಮರಾ ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್. (ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ)

ಅಶೆಂ, ತೆರ್ಸಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ಬರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ಸಿI ಫಾವುಸ್ತಿನಾನ್ ಘಡ್ಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಹೊಗ್ಳಾಪಾಚಿ ಲದಿನ್.....
ಜವಾಬ್ : ಹಾಂವ್ ತುಜೆರ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ಬಾಪಾಚಾ ಗೊಪ ಥಾವ್ನ್ ಉಮಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ದೆವಾಚಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಣಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಆಟಾಪುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ತ್ರಿಯೇಕ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಮಾಳ್ತೆಲ್ಲ್ಯಾ ಝರಿ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಮನ್ಶಾಂಚಾ ವಾ ದೇವ್ ದೂತಾಂಚಾ ಸಮ್ಜಣಿಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಜಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಅನಿ ಸಂತೊಸ್ ಉಮಾಳ್ತಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಸರ್ಗಾಪ್ರಾಸ್ ಬರ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಖುಣಾಂ ಅನಿ ಆಜಾಪಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಆಖ್ಯೆಂ ವಿಶ್ವ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ದೆಂವ್ಲ್ಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಜೆಜುಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಘಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಆಮಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೆಜುಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಂತ್ ಗೂಂಡ್ ಭರೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೇ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಜೆಜುಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣ್ ಲಾಭಾಂವ್ಚಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಜಿಣಿ ಭರ್ ಅಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಮರ್ಣಾವೆಳಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ತೆಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಅಮರ್ ಜಿವಿತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಧಾರುಣ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಮೊವಾಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಆಂಜಾಂಕ್ ಅನಿ ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಘುಟಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಅಮ್ಚಾ ಕಿರ್ಕೊಳಾಯೆಂತ್ಲೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಊಂಚ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಸಂತೊಸಾಚಾ ಅನಿ ಉಲ್ಲಾಸಾಚಾ ಆರಂಭಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ದೆವಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂನಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ದೆವಾಚಾ ಕಾಮಾಂಚಾ ಕುರೊವಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಜಾಚೆ ಥಂಯ್ ಅಮಿ ಸರ್ವ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸಾಂವ್
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಖಂತಿಭರಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಭಿಯಾ ಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚಾ ಭುಜಾವಣೇ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾ
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿ, ಭರ್ವಸೊಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಖಂಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಭರ್ವಸೊ ಉಬ್ಜಯ್ತೆಲ್ಯಾ


ಮಾಗ್ಣೆಂ : ಏ ಜೆಜು, ಖುರ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯೊ ಝರಿ ಘಸ್ಗಶೀತ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯೊಯ್. ಏ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಭಂಡಾರಾ, ತುಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಖ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ಉದಂಡ್ ಮಾಪಾನ್ ದೀ. ಜೆಜುಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಅನಿ ಉದ್ಕಾ ತುಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಆಮೆನ್.

ದೆವಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ದಯಾಳ್ ದೆವಾ, ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಬರೊ, ತುಜ್ಯೆ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವುನ್ ಯೆತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್, ಹಾಂವೆಂ ಮಸ್ತು ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ತುಂ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ದೇವ್, ದೆಕುನ್ ತುಜ್ಯೆ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯೆ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ ಆತ್ಮೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯುಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಭುಮಿ ಅಂತ್ರಳ್ ತೆಂ ನೆಣಾಂ. ಏ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ದೆವಾ ತುವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿತಿವಂತ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಅನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿವಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾನಾ, ತುಂ ಮಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ತಿರಾಸ್ಕಾರ್ ಕರಿಸೊನಾಂಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ಯೀ ತ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿವಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಕೆದಿಂಚ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಅಂತ್ರಳ್ ಅನಿ ಭುಮಿ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ಯೀ್, ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಡಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ತುಂ ರಾವಂವ್ಚೊನಾಂಯ್, ತಿತ್ಲಿ ಅಪರಿಮೀತ್ ತುಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್, ತಿಕಾ ಗಡ್ ನಾ, ತಿಕಾ ಶರ್ತ್ ನಾ. ಏ ಮೊಗಾಳಾ ಜೆಜು, ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ತುಂ ಈಷ್ಟ್, ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಸರ್ಗ್, ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಶಾಂತಿ, ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಬಚಾವಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಆಕಾಂತಾಂನಿ ಅನಿ ದುಭಾವಾಂನಿ, ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ತುಂಚ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ತುಂಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜೆಜು. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಮೊನೆಪಣ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ, ತುಂ ಅಮ್ಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಮ್ಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಯಾಜಕ್, ತುಂ ಬರೊ ಅನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ವಯ್ಜ್. ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ನಾಶೆಂ ತುಂಚ್ ಅಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಯ್, ಭುಜಯ್ತಾಯ್ ಅನಿ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾಯ್, ಜೆಜು ಜಾಂವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ಅನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್.

ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ದಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಪರಾತುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ.
ಬೋವ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ತ್ರಿಯೇಕ್ ದೆವಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯೆ ದಯಾಳಾಯೆ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲೂಂಕ್ ಅನಿಂ ತುಜೊ ರುಪ್ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ, ತುಜೊ ತೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ, ಥಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಲೊ, ದಯಾಳಾಯೆಚೊ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಅನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಪೇಕ್ಶಿತಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ದುಬಾವಿ ಕರಿನಾಕಾ ಬಗಾರ್ ತೆ ಬಿರ್ಮೊತಿನ್ ಭರ್ಲ್ಲೆತ ಕರ್, ಅನಿ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಬರೆಂಚ್ ದೆಖ್ಚೆ ತಸಲೆ ಕರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾಚಾ ಬೊಬೆಕ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಕರಿನಾಕಾ ಬಗಾರ್ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಪಿಂರ್ಗವ್ಣೆಕ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್. ಸೊಮಿಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕೆಂಡ್ಚಿ ಅನಿ ಬೆಂಡ್ಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಬಗಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಭುಜವ್ಣೆಚಿಂ ಅನಿ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ತಸಲಿ ಕರ್.
ಮೊಗಾಳ್ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಧುನ್ ಧರ್ಲ್ಲೆಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿನಾಕಾ ಬಗಾರ್ ತೆ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ತೆ ಅನಿ ಉದಾರ್ ಕರ್, ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂಯೀ ಹಾತಿಂ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ ದೀ, ಆಮೆನ್.

ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ / DIVINE MERCY NOVENA.

ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ (ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್)
ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ತಾ: "ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ಆನಿ ಅಧೀಕ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಹಾಡಾ ಅನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆಚಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡಯಾ. ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಅತ್ಮೆ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಗ್ಚ್ಯಾತ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ದುಕಿಂತ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ತೆಲ್ಯಾತ್"

ಮಾಗ್ಣೆಂ : ಬೋವ್ ಕಾಕುಳ್ದಾರಾ ಜೆಜು, ಸದಾಂಚ್ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಅನಿ ಅಮ್ಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ, ಅಮ್ಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾಕ. ತುಜಾ ಮೀತ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯಾಣಿ ದವರ್ನ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಭುಜಾವಣೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಘೆ. ಭಾಗೆವಂತ್ ತ್ರಿಂದಾದಿ ಅಮ್ಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್.

ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಬಾಪಾ ತುಜಿ ದಯಾಳಾಯೆಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ಘಾಲ್. ಜೆಜುಚಾ ಪಾಶಾಂವಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ದಾಕಯ್ ಅಶೆಂ ತುಜಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುಶಿ ಅಮಿಂ ನಾಂವಾಡಿಶೆಂ ಕರ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಆಮೆನ್.
 
Powered by Blogger.