Header Ads

28. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಘಟನ್!

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಘಟನ್ - ವಿಲ್ಫಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಜ್ ಎಕ್ ವರಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾಂ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಉಚಾರ್ನ್, ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಪಾಚಾರ್ನ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೊ ದಿವಸ್ "ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ದಿವಸ್" ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ನ್ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಂತ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಮರ್ ಉರವ್ಯಾಂ. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ "ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ರಸ್ತೊ" ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾದಿಂ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಆಚ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆತಾನಾ, ಆಮಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅಖಂಡ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ದಿವಸ್ ತರೀ "ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ದಿವಸ್" ಮ್ಹಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಚಾರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೆಂ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಿಂ ಹಾಡ್ಯಾಂ. ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಮಾಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಲಾಗಿಂ. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಂ ತಾಚೆಂ ಅಖಂಡ್ ಪದಾಂ-ಸಂಗೀತ್.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.