Header Ads

24.ವಿಲ್ಪಿಯಾಬ್ ಉಡಾಸ್ ದೊಸ್ತಾ:!


ಸ೦ಪ್ಲೆ ವರ್ಸ್ ತು೦ ನಾಸ್ತಾನಾ
ಮನ್ ರಡ್ತಾ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ಜಳ್ಚೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಾಲೊ
ಉಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾ೦ ಉರ್ಲೊ.

ತುಜಿ೦ ಪದಾ೦ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ
ಖುಶಿ ಜಾತಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹನಾ೦
ಥೊಡಿ ಪದಾ೦ ಹಾಸೈತಾತ್
ಥೊಡಿ ಪೊಲೆ ಬಿಜೈತಾತ್.

ಜಿಣಿ೦ ತುಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಜಿಯೆಲೊಯ್
ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿಲೊಯ್
ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಶೆನಾ೦ ಜಾಲೊಯ್
ರಡ೦ವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊಯ್.

No comments

Powered by Blogger.