Header Ads

11. ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೊ ಮಹಾನ್ ಶಿಲ್ಪಿ, ದೆವಾಧೀನ್ ವಿಲ್ಫಿ"

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿ ತಿ ಭ್ಹೊವ್ ಲ್ಹಾನ್,
ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ಥರಾಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ತಾನ್,
ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸ೦ಗೀತ್, ಬರಪ್, ನಾಟಕ್ ಭಾಶೆಚೆ೦ ಖಾಣ್,
ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೊ, ಅರ್ಪಿಲೆ೦ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ತಾಚೆ೦ ತ್ರಾಣ್.


ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ ಆಜ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ನಾ೦,
ತಾಳೊ ತಾಚೊ ಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ನಾ೦,
ಸರ್ಗಿ೦ ಬೆಸಾ೦ವಾ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾಡ್ತಾ ದರಬಸ್ತ್,

ಕೊ೦ಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿ೦ಬಸ್.
ಭೊಪಾಲಾ೦ತ್ ಧುರ್ಘಟನ್ ಘಡ್ಲೆ೦,
ಇಗರ್ಜ್ಯಾ೦ಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತೊರ್ ಪಡ್ಲೆ,
ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಬಿತ್ತ್ ಗಾ೦ವ್,
ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪೊದಾ೦ಕ್ ಊ೦ಚ್ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್.

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ರೂಚ್ ತ್ಯಾ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್,
ನೆ೦ಟ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ -ಮರ್ಣಾ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ತುಜೊ ಸ್ವಾಸ್,
ಜಾ೦ವ್ ಹಿ ದೇಖ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪುತಾ೦ -ಧುವಾ೦ಕ್,
ಕೊ೦ಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್, ಅನಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿ ಚಲೊಂಕ್ ....!!

(ಪಿಂತುರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಜೊವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ - ದುಬಾಯ್)

No comments

Powered by Blogger.