12. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲೆ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಮೊತಿ೦ ಝಡ್ತಾನಾ....!ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಸಾಗೊರಾ೦ತ್
ಎಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೊತಿ೦
ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಬಾಶೆಸೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ನ್
ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ನ್
ಪರ್ಜಳ್ಳೆ೦ ಮೊತಿ೦ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್!
ಉತ್ರಾಂಚೊ ತು೦ ರಾಯ್ ಕುವರ್
ತು೦ ನಾಸ್ತಾ೦ ಜಾಲಾ೦ ಹೊ
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರ್ ಬ೦ಜರ್!

ರಾಕ್ತಾ ತುಕಾ೦ ತ್ಯಾ ವನಾ೦ತ್
ಅಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಕೊಗ್ಳೆ೦ ತೊ ತುಜೊ ಮದುರ್ ತಾಳೊ ಆಜ್!
ಅವಾಜ್ ನಾ೦...ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣ್ ಬೊಗ್ತಾ೦
ತು೦ ನಾಸ್ತಾನಾ೦.
ಕಾಳಿಜ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ರಡ್ತಾ೦, ತುಕಾ ಸರಿ ತರೀ
ಕೊಣ್ ಯಾ೦ ಸ೦ಸಾರಾರ್!
ಪರತ್ ತು೦ ಯೆ
ಜಲ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಿ!!
(ಅಮರ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬ್ ತು೦ ಅಮರ್ ಉರ್ತಾಲೊ೦ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ನಿ)

No comments

Powered by Blogger.