Header Ads

10. ಆದೇವ್ಸ್....!!!!


ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಸ೦ಗೀತಾಚೊ
ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಗೀತ್
ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಅವೊಯ್ಪೊಣಾ
ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ತ್
ಮೊಗಾನ್ ತುಂವೆ ಗಾಯ್ಲೆ೦ ಗೀತ್
ಘರಾ೦ತ್ಲಿ ಲಡಾಯ್ ಅನಿ ಪೆಟ್ರಿಶಿಯಾ
ಸದಾ೦ಚ್ ಅಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಗಾವುಯಾ

ಫಟಾ ಫಟ್ ಆಟ್ ಬುರ್ಗಿ೦
ಫ್ಲಾವಿಯಾಚಾ ಸ೦ಗಿ
ಮೊಯ್ನ್ಯ್ಚಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ತಾರಿಕ್
ಘರಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್
ಜೊನಿ ಜೊನಿ ಅನಿ ವೊಡ್ಲಿಮಾ೦ಯ್
ಗಾವ್ಪ್ಯಾನಿ ಗಾಯ್ಲಿ ಸದಾ೦ಯ್
ಕುಕು ಕುಕು ಅನಿ ರಯ್ಲಾಚಿ ಗಾಡಿ
ಮೊಗಾನ್ ಅಮಿ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡಿ

ವಿಲ್ಪಿಯಾಬ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಜಾ೦ವ್ ಅಮರ್
ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅನಿ ನಿರ೦ತರ್
ಗಾಯ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಹಜಾರ್ ಬಾರ್
ಚಾರ್ ದಿಸಾ೦ಚೊ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್
ಮೊಜಿ ಭಾಸ್ ಕೊ೦ಕಣಿ, ಸದಾ೦ಚ್ ಅಮಿ ತುಕಾ ರುಣಿ
ಆದೇವ್ಸ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಗಾಯ್ತಾ೦ವ್ ಮಾನಾನ್
ಸರ್ವ್ ಅಮಿಂ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮೊಗಾನ್

No comments

Powered by Blogger.