Header Ads

124. ಮೊಗಾ ಉತಾರ್

ಮೊಗಾ ಉತಾರ್..

ಅಳೆಗೊ ಬಾಯೆ...,
ಭರುಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೊಭಯೆ ಮುಖಾರ್,
ಹಾ೦ವ್ ಪಡ್ಲೊಮು೦ಗೊ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್

ತುವೆ೦ ಕರ್ತಾನ ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್...
ಹಾ೦ವ್ ಆನಿಕೀಯಿ ಚಡಿತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಿಶ್ಯಾರ್,

ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮುಖಾರ್,
ಒಪ್ಸಿಲೆಂಯ್ ತುಜೆ೦ ಕಾಳಿಜ್.. ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ದಾರರ್.,

ಅಳೆಗೊ..ಬಾಯೆ..ದಿತಾ ತುಕಾ ಮೊಜ್ಯೆ ಉತಾರ್..
ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾಲೊ ತುಕಾ......
ದವರ್ತಾವರೇಗ್ ಮೊಜ್ಯಿ ಕೂಡ್ ಫೊ೦ಡಾ ಭಿತರ್...


***ಸ್ಟೀಫಾನ್  ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ., ದುಬಾಯ್.No comments

Powered by Blogger.